ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Εργαστηριακα και φορητα σκληρόμετρα, Συσκευές μέτρησης ελαστικότητας, Μικροσκόπια και Στερεοσκόπια, Μετρητές επιφανεικαής τραχύτητας, δόνησης,  Εργαστηριακοι και αναλυτικοι ζυγοί, Δυναμόμετρα