ΚΟΠΗ

Στη μεταλλογραφία, η κοπή είναι το πρώτο βήμα στην προετοιμασία ενός δείγματος για την ανάλυσή του. Η ποιότητα της κοπής είναι απαραίτητη αφού μια καλά εκτελεσθείσα κοπή θα διατηρήσει και ολόκληρη τη δομή και τις αρχικές ιδιότητες του δείγματος, επιτρέποντας  επίσης την εξοικονόμηση χρόνου και τη χρήση αναλωσίμων