ΠΗΓΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Οι πηγές βαθμονόμησης είναι πηγές υπέρυθρης ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση ή την επαλήθευση της σωστής ένδειξης θερμοκρασίας των πυρομέτρων, των συστημάτων θερμικής απεικόνισης, των συστημάτων μέτρησης της ροής θερμότητας ή των συστημάτων φασματογραφικής ανάλυσης. Ανάλογα με το μοντέλο της πηγής βαθμονόμησης, μπορούν να παρακολουθούνται και να καταγράφονται μόνο σημεία θερμοκρασίας ή καμπύλες θερμοκρασίας μιας συσκευής μέτρησης υπέρυθρων.

Αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες